Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
LUF Jewelz
email: info@lufjewelz.nl
KvK-nummer: 59286938
BTW nummer: NL002233227B12

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LUF Jewelz, en op alle met LUF Jewelz aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2  Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door LUF Jewelz is ingestemd.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.5  Onder klant wordt verstaan, iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LUF Jewelz in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
2.6  LUF Jewelz behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
2.7  Door het gebruik van de internetsite van LUF Jewelz en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
2.8  LUF Jewelz is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 3 - Aanbiedingen/overeenkomsten 
3.1  Alle aanbiedingen van LUF Jewelz zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
3.2  LUF Jewelz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en LUF Jewelz komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De electronische bestanden van LUF Jewelz gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.4  Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of vermeld. LUF Jewelz garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen
4.1  Alle door LUF Jewelz vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2  Er worden door LUF Jewelz geen verzendkosten gerekend op brienvenbuszendingen binnen Nederland bij een bestelbedrag van €15,00 of hoger. Bij een besteding onder het bedrag van €15,00 bedragen de kosten voor verzending €2,95 (gewijzigd op 22 november 2021).
De kosten van pakketpost staan nadrukkelijk vermeld op de website.
Leveringen naar België worden belast met verzendkosten van €7,95 per order. Indien de order een waarde bevat van €30,00 of meer, worden er geen verzendkosten berekend. 
4.3  De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.
4.4  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.5  LUF Jewelz kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.6  Indien er sprake is van een nabestelling, houdt dit niet automatisch in dat op die artikelen een actie nog geldt.
4.7  Bij bestellingen via de internetsite kan er worden betaald door middel van vooraf overmaken op bankrekening, of bij afhalen.
4.8  Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5 - Levering
5.1  LUF Jewelz levert zo snel mogelijk. Zodra de betaling is ontvangen, zal de levering binnen één tot vijf werkdagen plaatsvinden. De vaste verzenddagen zijn op maandag en vrijdag, mits anders aangegeven.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
5.2  Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3  Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4  De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de veertien dagen overschrijdt.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1  De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan LUF Jewelz verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door LUF Jewelz aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. LUF Jewelz biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren, de kosten hiervan worden bij de klant in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan LUF Jewelz zijn voor rekening van de klant en moeten voldoende gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 7 - Ruilen en herroepingsrecht 
7.1  De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant LUF Jewelz daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LUF Jewelz de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien dagen na aflevering aan LUF Jewelz te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
7.4  Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt LUF Jewelz zorg voor terugbetaling binnen veertien dagen van het door de klant aan LUF Jewelz betaalde.
7.5  De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8 - Garantie en aansprakelijkheid
8.1  LUF Jewelz geeft twee maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie wordt beoordeeld door LUF Jewelz.
8.2  LUF Jewelz is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van LUF Jewelz. LUF Jewelz is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3  Indien LUF Jewelz, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4  Het is mogelijk dat LUF Jewelz op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. LUF Jewelz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9 - Overmacht
9.1  In geval van overmacht is LUF Jewelz niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom
10.1  De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij LUF Jewelz, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3  Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LUF Jewelz, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1  De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door LUF Jewelz vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
- Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
11.2  LUF Jewelz verstrekt geen klantgegevens aan derden.
11.3  Wanneer de klant zich aanmeld voor de nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om de klant op de hoogte te stellen van aanbiedingen, informatie en nieuws over LUF Jewelz. De klant wordt altijd in de gelegenheid gesteld zich voor den nieuwsbrief af te melden. 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2013 - 2024 LUF Jewelz | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel